Vabimo vas na redni letni občni zbor Društva bibliotekarjev Gorenjske v mandatnem obdobju 2018 – 2022, ki bo v sredo, 10. marca 2021, ob 20.00 uri preko aplikacije Zoom.

Povezavo vam bomo poslali v naslednjih dneh.

Seja Občnega zbora je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica vseh članov. Če ob predvidenem začetku seja Občnega zbora ni
sklepčna, se začetek zasedanja odloži za petnajst (15) minut. Po preteku tega časa je seja Občnega zbora sklepčna, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je navzočih najmanj desetina vseh članov. (10. člen Poslovnik o delu občnega zbora, kandidacijskem postopku in volitvah organov Društva bibliotekarjev Gorenjske).

Dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora
2. Imenovanje in potrditev delovnega predsedstva
3. Poročilo verifikacijske komisije o ugotovitvi sklepčnosti
4. 15 minut za pogovor in glasbo
5. Potrditev dnevnega reda občnega zbora
6. Potrditev zapisnika Občnega zbora za leto 2019
7. Poročilo o delu DBG za leto 2020
8. Finančno poročilo DBG za leto 2020
9. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2020
10. Poročilo Častnega razsodišča za leto 2020
11. Načrt dela DBG za leti 2021 – 2022
12. Razno

Vljudno vabljeni!