Vabimo vas na redni letni občni zbor Društva bibliotekarjev Gorenjske v mandatnem obdobju 2018 – 2022, ki bo v četrtek, 27. februarja 2020, ob 16.00 uri v dvorani Mestne knjižnice Kranj, prvo nadstropje, Gregorčičeva ul. 1, Kranj.

Seja Občnega zbora je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica vseh članov. Če ob predvidenem začetku seja Občnega zbora ni sklepčna, se začetek zasedanja odloži za petnajst (15) minut. Po preteku tega časa je seja Občnega zbora sklepčna, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je navzočih najmanj desetina vseh članov. (10. člen Poslovnik o delu občnega zbora, kandidacijskem postopku in volitvah organov Društva bibliotekarjev Gorenjske).

Dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora
2. Imenovanje in potrditev delovnega predsedstva
3. Poročilo verifikacijske komisije o ugotovitvi sklepčnosti
4. Kamišibaj – Silva Kos in Maja Lesar
5. Potrditev dnevnega reda občnega zbora
6. Potrditev zapisnika Občnega zbora za leto 2018
7. Poročilo o delu DBG za leto 2019
8. Finančno poročilo DBG za leto 2019
9. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2019
10. Poročilo Častnega razsodišča za leto 2019
11. Načrt dela DBG za leti 2020-2021
12. Razno

Vljudno vabljeni!

mag. Helena Krampl Nikač
Predsednica Društva bibliotekarjev Gorenjsk
e